Публічна Оферта про надання добровільної благодійної пожертви

Ця публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб (кожен з них – “Благодійник”), які є користувачами сайту https://reface.fund/ в мережі Інтернет (“Сайт”), та є офіційною та публічною пропозицією Благодійної Організації “Благодійний фонд “Ріфейс Фонд”, код ЄДРПОУ 44787350, зареєстрованої за адресою: Україна, 04070, місто Київ, площа Контрактова, будинок 9 (літ. А) (“Організація”) укласти договір про благодійну пожертву (“Договір”) на умовах, описаних в цьому Договорі, з кожним Благодійником, що звернеться.

Благодійник та Організація разом іменуються “Сторони”, а кожен окремо – “Сторона”.


1. Визначення термінів

“Публічна Оферта” – розміщена на Сайті пропозиція надати Благодійну Пожертву (як цей термін визначено нижче) Організації, звернена до необмеженого кола осіб, у тому числі Благодійника.

“Акцепт” – повне та безумовне прийняття Публічної Оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організації через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Організації.

“Благодійна Пожертва” – здійснення Благодійником добровільного грошового переказу для досягнення та реалізації цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Організації відповідно до цього Договору, статуту Організації, Закону України “Про гуманітарну допомогу” та Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”.


2. Предмет Договору

2.1. Предметом цього Договору є безоплатна передача Благодійником у власність Організації Благодійної Пожертви для здійснення статутної діяльності Організації.

2.2. Благодійна Пожертва є добровільною та не підлягає подальшому поверненню Благодійнику.

2.3. Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями та повною мірою усвідомлює та згоден з предметом цього Договору, з метою публічного збору Благодійних Пожертв та з правом Організації використовувати частину Благодійної Пожертви Благодійника на адміністративні витрати Організації в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

2.4. Благодійник та Організація, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, ст. 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту цей Договір вважається укладеним у письмовій формі. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину не означає його недійсність.

2.5. Організація може укладати договори щодо надання Благодійної Пожертви в іншому порядку та/або на інших умовах, ніж це передбачено цим Договором. Благодійник може окремо звернутися до Організації для укладення такого договору.


3. Внесення Благодійної Пожертви

3.1. Розмір Благодійної Пожертви визначається Благодійником самостійно та на власний розсуд за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Організації, відкритий у банку.

3.2. Благодійник передає Організації Благодійну Пожертву одним або декількома платежами. Кількість платежів та розмір Благодійної Пожертви – необмежені.

3.3. Благодійна Пожертва передається в безготівковій формі.

3.4. Благодійна Пожертва вважається переданою в момент зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організації. Усі витрати по сплаті сум (комісій), пов'язаних з передачею (перерахуванням та зарахуванням) Благодійних Пожертв, несе Благодійник.

3.5. Благодійна Пожертва є добровільною та не підлягає подальшому поверненню Благодійнику.

3.6. Наданням Благодійної Пожертви Благодійник гарантує та запевняє Організацію про (і) свою дієздатність, (іі) добровільність укладання правочину, та (ііі) що предмет Благодійної Пожертви не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”. У разі виникнення в Організації обґрунтованих сумнівів щодо будь-якого з цих тверджень, Організація має право запитати, а Благодійник зобов'язується надати, відповідні підтвердження правдивості цих тверджень.


4. Права та обов'язки Організації


4.1. Організація має право:

(1) отримувати Благодійні Пожертви та використовувати їх для досягнення цілей, завдання, напрямів та видів статутної діяльності Організації відповідно до цього Договору, статуту Організації, Закону України “Про гуманітарну допомогу” та Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”;

(2) без погодження з Благодійником змінювати напрямки використання Благодійної Пожертви в межах статутної діяльності Організації (за винятком випадків, коли Благодійник визначив конкретну ціль своєї Благодійної Пожертви у призначені платежу); та

(3) без погодження з Благодійником використовувати частину Благодійної Пожертви на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

4.2. Організація зобов'язана:

(1) використовувати отримані Благодійні Пожертви відповідно до предмету та умов цього Договору, статуту Організації, Закону України “Про гуманітарну допомогу” та Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”; та

(2) звітувати про використання Благодійних Пожертв у порядку, визначеному цим Договором та законодавством України.


5. Права Благодійника


Благодійник має право здійснювати контроль за цільовим використанням Благодійної Пожертви.


6. Цілі публічного збору Благодійних Пожертв


6.1. Організація здійснює благодійну діяльність відповідно до свого статуту, зокрема в сфері збору коштів для підтримки українського народу шляхом фінансування різноманітних видів гуманітарної допомоги для населення та допомоги військовим з метою (1) захисту населення України в умовах надзвичайних ситуацій та/або воєнного стану та (2) сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності України, у тому числі відсічі та стримуванню збройної агресії іноземної держави.

6.2. За бажанням Благодійник може вказати цільове призначення Благодійної Пожертви (в призначенні платежу або укласти окремий договір з Організацією), обравши серед програм (проектів) або цілей, оголошених Організацією.


7. Місце (територія) публічного збору Благодійних Пожертв


Публічний збір Благодійних Пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу. Безпосередня діяльність Організації, що стосується публічного збору коштів за цим Договором, проводиться за місцезнаходженням Організації.


8. Строк публічного збору Благодійних Пожертв


Публічний збір Благодійних Пожертв триває до моменту припинення діяльності Організації або її ліквідації, якщо інший строк не буде визначений рішенням Організації, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.


9. Порядок цільового використання Благодійних Пожертв


Використання публічно зібраних за цим Договором Благодійних Пожертв проводиться шляхом закупівлі та постачання різноманітних видів гуманітарної допомоги безпосередньо людям чи організаціям, які постраждали від війни в Україні, а також закупівлі амуніції та іншого обладнання для захисників України.


10. Порядок загального доступу до фінансових звітів Організації


Організація може оприлюднювати звітність про використання Благодійних Пожертв на Сайті. Організація зобов’язана складати та надавати спеціальні звіти Благодійникам або їх правонаступникам про використання наданих ними Благодійних Пожертв, якщо це передбачено правочинами з такими Благодійниками. Порядок складання та надання Організацією таких звітів встановлюється у відповідних правочинах з Благодійниками.


11. Відповідальність Сторін


11.1. У випадку порушення зобов’язань, що виникають з цього Договору, винна сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та законодавством України.

11.2. Організація несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання Благодійних Пожертв всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю Організації та законодавством України, відповідно до законодавства України.

11.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини.

11.4. Сторони несуть відповідальність лише в межах суми Благодійної Пожертви, переданої Благодійником за цим Договором.


12. Вирішення спорів


12.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі його виконання, вирішуються шляхом переговорів між представниками Cторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному законодавством України.

12.2. До відносин між Сторонами застосовуються положення законодавства України.


13. Обробка персональних даних


13.1. Благодійник надає згоду на те, що після внесення інформації про себе на Сайті, його контактна інформація може бути використана Організацією для направлення листів та повідомлень, в тому числі в електронному вигляді. При цьому Організація має право за необхідністю, викликаною виконанням умов законодавства України та цього Договору, на передачу таких персональних даних третім особам.

13.2. Шляхом акцептування Публічної Оферти Благодійник підтверджує, що він ознайомлений з Політикою Конфіденційності та надає свою згоду на збір, обробку та використання персональних даних в порядку, передбаченому Політикою Конфіденційності та законодавством України.

13.3. Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при передачі Благодійної Пожертви.

13.4. Якщо у вас виникли запитання щодо цієї Публічної Оферти, ви можете звернутись до Організації, надіславши повідомлення на електронну адресу [email protected].